Tỉ lệ chọi vào lớp 10 Hà Nội 2018 - Tất cả các trường

Đã có tỉ lệ chọi vào lớp 10 Hà Nội năm học 2018 - 2019 chi tiết tất cả các trường THPT, theo đó ở NV1, trường có tỉ lệ chọi cao nhất THPT Nhân Chính có tỉ lệ chọi là 3,05